תנאי השימוש

משתמשים יקרים, 

האתר והאפליקציה (להלן יחד: "הפלטפורמה") הוקמו ומופעלים על ידי תפילין בכל מקום, ע.ר. 580683092, שהנו מלכ"ר. אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את תנאי תקנון הפלטפורמה, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies) שלנו. אלו התנאים החלים על המשתמשים בפלטפורמה ועל התקשרויות בינינו, וכן תדעו כיצד אנו נוהגים במידע פרטי. 

לתשומת ליבכם, השימוש בפלטפורמה על ידכם, לרבות עיון בתכניה, יעיד על הסכמתכם ואישורכם את הוראות תקנון הפלטפורמה. 

תנאי תקנון הפלטפורמה, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד.

בברכה,

תפילין בכל מקום (עמותה רשומה).

להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש: 
השימוש בפלטפורמה כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש בפלטפורמה אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
מפעילת הפלטפורמה רשאית לשנות את תקנון השימוש בכל עת וללא הודעה מראש.שימוש בכלל שירותי הפלטפורמה כפוף לרישום אליה ויתאפשר רק למשתמשים רשומים.אסורה העלאת כל תוכן שאינו חוקי.למען הסר ספק, העלאת תוכן אסור בפלטפורמה ו/או באמצעות הפלטפורמה עלולה לגרור סנקציות מצד מפעילת הפלטפורמה או כל צד ג' אחר, לרבות פניה לערכאות משפטיות.אין בהעלאת תוכן על ידי מפעילת הפלטפורמה בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו, ובכל מקרה הוא אינו מהווה ייעוץ ו/או חוות דעת מכל סוג.כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה והתוכן המפורסם בה יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת הפלטפורמה.בעצם הכניסה והשימוש בפלטפורמה כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש בפלטפורמה מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).מפעילת הפלטפורמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בפלטפורמה ו/או הנובע מהפלטפורמה, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של הפלטפורמה. הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש המשתמש המפר בפלטפורמה, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד המשתמש המפר.כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד מפעילת הפלטפורמה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה.

תקנון שימוש

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 1. "האפליקציה" – אפליקציית מפעילת הפלטפורמה הניתנת להורדה בחנות האפליקציות.
 2. "האתר" – אתר מפעילת הפלטפורמה בכתובת ________.
 3. "מפעילת הפלטפורמה" או "העמותה"– תפילין בכל מקום, עמותה רשומה מס' 580683092.
 4. "מפעיל עמדה" – כל אדם או גוף המפעיל עמדת תפילין ניידת או נייחת, כמפורט בתנאי השימוש, באמצעות  הפלטפורמה.
 5. "מקים מניין" – כל אדם המקים מניין לתפילה ומזמין את המשתמשים להצטרף למניין באמצעות הפלטפורמה.
 6. "משתמש" – כל משתמש בפלטפורמה, באתר או באפליקציה, לרבות מפעיל עמדה ומקים מניין. 
 7. "התקנון" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והעוגיות המפורסמות בפלטפורמה. 
 8.   "הפלטפורמה" – האתר והאפליקציה.
 9. "תוכן" – כל תוכן המפורסם בפלטפורמה או מועלה לפלטפורמה בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסמים בפלטפורמה.
 10. הסכם מחייב בין הצדדים
  1. השימוש בפלטפורמה כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש בפלטפורמה אם אינך מסכים לתנאי התקנון. 
  2. התקנון מהווה הסכם בין המשתמש לבין מפעילת הפלטפורמה.
  3.   התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין מפעילת הפלטפורמה. 
  4.   כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפירוש תוכן הסעיפים.
  5. קבלה והסכמה של תנאי התקנון על ידי המשתמש הנן מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי המשתמש בפלטפורמה. 
 11.  שינוי תנאי התקנון; הפסקת שירות
  1.   מפעילת הפלטפורמה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  2.   מפעילת הפלטפורמה אינה מחויבת להודיע (לא מראש ולא בדיעבד) על שינוי בתקנון באופן יזום, ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת בפלטפורמה. על המשתמש לקרוא את התקנון טרם שימוש בפלטפורמה ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ למשתמשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים. 
  3.      מפעילת הפלטפורמה רשאית להפסיק את הפעלת הפלטפורמה, כולה או חלקה, לרבות מתן כל שירות בפלטפורמה, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
  4.      המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים ו/או הפסקות פעילות כאמור לעיל. 
 12. השירותים המוצעים בפלטפורמה
  1.      הפלטפורמה עשויה להציע למשתמש את השירותים הבאים (להלן: "השירותים"): (1) איתור תחנות תפילין נייחות וניידות לצורך הנחת תפילין עצמאית; (2) הקמת עמודים לתחנות תפילין נייחות וניידות על ידי משתמשים בהן יתאפשר להניח תפילין; (3) הקמת מניינים לתפילה והזמנת משתמשים להצטרף אליהם; (4) הצטרפות למניינים לתפילה שהוקמו באמצעות הפלטפורמה; (5) תפילה באמצעות נוסחי תפילות שיועלו לפלטפורמה; (6) קבלת מידע לגבי מיקום בתי כנסת ברחבי ישראל והעולם וכן לגבי מועדי התפילות הנערכות בהם; (7) קריאת תכנים שיועלו לבלוג שיופעל בפלטפורמה; ו-(8) קבלת תזכורות על מועדי הנחת תפילין, לפי בחירתו האישית של המשתמש.
 13. רישום לפלטפורמה כתנאי לשימוש מלא בה
  1.     שימוש בכלל שירותי הפלטפורמה כפוף לרישום אליה ויתאפשר רק למשתמשים רשומים. 
  2.     הרישום כפוף למסירת פרטים במעמד הרישום, כגון: שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון נייד. 
  3.   בעת ההרשמה, זהות המשתמש עשויה להיות מאומתת באמצעות הליכים שונים, לרבות באמצעות קוד אימות שיישלח למספר הטלפון הנייד שהמשתמש יזין בעת ההרשמה. ויתכן כי יידרש מהמשתמש אמצעי זיהוי נוסף, והכל לפי שיקול דעת מפעילת הפלטפורמה בלבד. 
  4.   משתמשים יהיו עשויים להירשם לפלטפורמה באמצעות צדדי ג', כגון רשתות חברתיות וספקי שירותי דואר אלקטרוני, כפי שיוחלט ויתאפשר על ידי מפעילת הפלטפורמה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  5.   הרישום לפלטפורמה הנו אישי. על משתמשים רשומים לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולא לאפשר לאחרים לעשות שימוש בפלטפורמה תחת שם המשתמש שלהם ללא אישור. במידה ונודע למשתמש רשום כי נעשה שימוש בשם המשתמש שלו ללא אישור, הוא נדרש להודיע מיידית למפעילת הפלטפורמה ולפעול לשינוי הסיסמא.
  6. משתמשים רשומים מסכימים ומצהירים כי יהיו אחראים באופן בלעדי לכל פעולה שתתבצע באמצעות שם המשתמש שלהם.
  7.   מפעילת הפלטפורמה תהיה רשאית לבטל רישומו של משתמש לפלטפורמה מכל סיבה, ללא כל חובת הנמקה.
 14. אחריות מפעיל עמדת תפילין
  1.      מפעיל עמדה נייחת יקבל מהעמותה את הערכה הנדרשת עבור הנחת התפילין (להלן: "הערכה"). 
  2.     ידוע למפעיל העמדה כי הערכה היא בבעלות בלעדית של העמותה והוא מתחייב לשמור עליה במצב תקין ושמיש. מיד לאחר סיום תקופת הפעלת העמדה או עם דרישתה הראשונה של העמותה, יהיה על מפעיל העמדה להחזירה לעמותה. הערכה תוחזר לעמותה במצב תקין ושמיש.
  3.     מפעיל עמדה ניידת ונייחת יהיה אחראי לכך שהעמדה תהיה במצב תקין, נקי, מסודר ומכובד לצורך הנחת התפילין.
 15. תרומות
  1.      מפעילת הפלטפורמה הינה ארגון ללא מטרות רווח. ניתן לתרום למפעילת הפלטפורמה באמצעות הפלטפורמה, והשימוש בכספי התרומות ייעשה בהתאם לכל דין, לרבות למטרת תמיכה בפלטפורמה ושדרוגה, וכן למטרת הקמת עמדות הנחת תפילין נוספות לזיכוי הרבים.
  2.      מפעיל עמדה או מקים מניין לא ישדלו משתמשים לתת להם תרומות. על אף האמור, יהיה ניתן להעמיד בעמדת הנחת התפילין או במיקום המניין קופת צדקה קטנה ייעודית, ובלבד שתרומת המשתמשים תהיה לבחירתם.
 16. אחריות המשתמשים
  1. שימוש בשירותי הפלטפורמה על ידי משתמשים יבוצע בתום לב, כחוק, בכפוף לתנאי השימוש, ובהתאם למטרות השימוש בפלטפורמה.
  2.   העלאת תוכן לפלטפורמה תתאפשר לגולשים רשומים בלבד.
  3.   מעצם העלאת תוכן לפלטפורמה המשתמש מצהיר כי התוכן תואם את תנאי השימוש, וכן לא מפר זכויות צד ג' כלשהן ואת החוק.
  4.   כל תוכן שמשתמש יעלה לפלטפורמה הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות ההשלכות המשפטיות הקשורות בהעלאתו לפלטפורמה ופרסומו, שיתופו, הפצתו, שידורו, שליחתו לאחרים וכדומה. 
  5. עצם העלאת תוכן כזה או אחר על ידי משתמש אינו מהווה תמיכה של העמותה במשתמש או בתוכן ו/או המלצה לפעול לפיו ו/או מעידה על מהימנותו על ידי העמותה. 
  6.   מובהר כי אסורה העלאת כל תוכן שאינו חוקי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אסורה העלאת תוכן: (א) בעל אופי גזעני, מאיים, מיני, בוטה או מטריד, מפלה, פוגע בשמם הטוב של צדדי ג' (לשון הרע, דיבה וכד'), פוגע בפרטיות, מעודד לביצוע הסתה, עבירה על החוק או פשיעה, אלימות, טרור ו/או פוגע ברגשות הציבור; (ב) בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו, לרבות הוספת קישור לתוכן מסחרי או פרסומי חיצוני לפלטפורמה; (ג) שלמשתמש המעלה את התוכן אין את מלוא הזכויות בו או שהוא מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו; ו-(ד) מכיל וירוס מחשב או תוכנה פוגענית אחרת או הועלה למטרות אחרות האסורות לפי כל דין. 
  7.  מובן למשתמש שפרסום תוכן בפלטפורמה יכול להיות חשוף באינטרנט, לרבות למשתמשי הפלטפורמה, גולשים בלתי רשומים בפלטפורמה וגולשים באינטרנט בכלל. 
  8.   מפעילת הפלטפורמה אינה מתחייבת לכל סודיות או דיסקרטיות ביחס לתוכן שמשתמש מעלה לפלטפורמה ושמעצם טבעו נועד לפרסום. עם העלאת תוכן לפלטפורמה, המשתמש מאשר באופן סופי ובלתי חוזר למפעילת הפלטפורמה לפרסם תוכן זה. 
  9.       מפעילת הפלטפורמה ממליצה למשתמש לשקול טרם העלאת תכנים את משמעות והשלכות העלאת ופרסום תוכן זה בפלטפורמה וכן לנהוג באחריות כלפי עצמו וכלפי אחרים טרם שיתוף תוכן בפלטפורמה.
  10. משתמש רשאי להסיר תוכן שהועלה על ידו בכל עת. [האם אפשרי טכנית?]
  11. בעצם העלאת תוכן לפלטפורמה על ידי משתמש הוא מאשר כי יש לו את מלוא הזכויות בתוכן וההרשאות להעלותו. 
  12. משתמש נדרש להודיע למפעילת הפלטפורמה מיד במועד בו יחדל מלהחזיק בכל הזכויות וההרשאות הנדרשות לצורך פרסום התוכן בפלטפורמה, ולהסיר תוכן זה באופן מיידי מהפלטפורמה. 
  13. למען הסר ספק, העלאת תוכן אסור בפלטפורמה ו/או באמצעות הפלטפורמה עלולה לגרור סנקציות מצד מפעילת הפלטפורמה או כל צד ג' אחר, לרבות פניה לערכאות משפטיות.
 17. העלאת תוכן על ידי מפעילת הפלטפורמה
  1.   מפעילת הפלטפורמה תעלה מעת לעת כל תוכן שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
  2.   אין בהעלאת תוכן על ידי מפעילת הפלטפורמה בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו ו/או לצרוך כל שירות ו/או אישור למהימנותו. 
  3.  אין להסתמך על כל חומר המפורסם בפלטפורמה ללא בדיקה עצמאית לגבי נכונותו וחוקיותו, ובכל מקרה הוא אינו מהווה ייעוץ ו/או חוות דעת מכל סוג.
 18. הסרת תוכן שהועלה לפלטפורמה
  1.  משתמש שחש פגוע מתוכן המפורסם בפלטפורמה או חש שצד ג' עלול להיפגע מתוכן המפורסם בפלטפורמה או שתוכן מסוים מפר את זכויות המשתמש, רשאי לפנות למפעילת הפלטפורמה באמצעות לחצן "צור קשר" הקיים בפלטפורמה, ומפעילת הפלטפורמה תבחן כיצד לפעול בהתאם לפנייתו זו. לתלונה כאמור יצרף המשתמש: (1) תיאור בכתב לגבי מהות תוכן אשר לדעתו פוגע בו או מפר את זכויותיו, והוכחה כי הוא מחזיק בזכויות אלה; (2) צילום מסך רלוונטי (ככל שניתן); ו-(3) פרטים ליצירת קשר (חובה): שם מלא טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
  2.  מפעילת הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כנגד משתמש בשל תלונה טורדנית או שקרית והמשתמש האמור יישא בכל האחריות בקשר עם תלונתו זו.
  3.  מפעילת הפלטפורמה רשאית להוריד כל תוכן שהועלה לפלטפורמה לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה וללא כל חובת נימוק. זאת לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) נוכח חשש של מפעילת הפלטפורמה, מכל סיבה, כי התוכן שהועלה לפלטפורמה מפר זכויות כלשהן של צד ג' או מהווה הפרה של החוק או מהווה תוכן לא הולם לדעת מפעילת הפלטפורמה.
  4.  המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בדבר הורדת תוכן מהפלטפורמה מכל סיבה, וכן הוא מוותר על כל טענה בדבר עיכוב הורדת תוכן מכל סיבה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לו עקב עיכוב בהורדת תוכן כאמור.
 19. קישורים מחוץ לפלטפורמה

ייתכן ותוכן המפורסם בפלטפורמה יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת מפעילת הפלטפורמה. למפעילת הפלטפורמה אין כל שליטה, והיא מסירה כל אחריות, בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרים, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד' החלים באתרים ובפלטפורמות אחרים. 

 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה והתוכן המפורסם בה, כולל על ידי צד שלישי, לרבות שמה, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת הפלטפורמה, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובה, יישומיה, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליה. 
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לפלטפורמה, לרבות תוכן המפורסם בפלטפורמה, שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של מפעילת הפלטפורמה.
  3. אין בתקנון ו/או בדבר כלשהו המופיע בפלטפורמה כדי להוות מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירותים המוצעים בפלטפורמה, לרבות בקניין מפעילת הפלטפורמה ו/או בתוכן המפורסם בפלטפורמה.
 2. יצירת קשר

מפעילת הפלטפורמה מעניקה תמיכה בכל הקשור בפלטפורמה באמצעות לחצן "צור קשר" בפלטפורמה. תמיכה כאמור ניתנת בשעות העסקים הרגילות של מפעילת הפלטפורמה.

 1. הגבלת אחריות
  1. בעצם הכניסה והשימוש בפלטפורמה כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש בפלטפורמה מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד מפעילת הפלטפורמה
  2.  השימוש בפלטפורמה הוא באחריות המשתמש בלבד.
  3. מפעילת הפלטפורמה אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים בפלטפורמה יהיו נקיים מתקלות, כשלים, והפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  4. מפעילת הפלטפורמה, לרבות כל מי שפועל מטעמה ו/או בשמה, לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בפלטפורמה ו/או הנובע מהפלטפורמה ו/או מהתוכן שיפורסם בה, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של הפלטפורמה, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות, תקלות תקשורת ו/או פעולה שתבוצע על-ידי צד ג' כלשהו שיגרום לנזק בפלטפורמה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת הפלטפורמה.
  5. מפעילת הפלטפורמה רשאית להפסיק שימוש של משתמש בפלטפורמה בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת שימוש כדי לפטור משתמש זה מאחריות לאמור ולהוות איסור ו/או הסכמתה לפעולות כאמור.
 2. אבטחת הפלטפורמה
  1. אין לבצע או לנסות לבצע כל פעולה לשיבוש פעולת הפלטפורמה, לרבות:
   1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
   2. שימוש בפלטפורמה תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
   3. בדיקה, סריקה ו/או דגימה של הפלטפורמה, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות הפלטפורמה;
   4. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים בפלטפורמה ו/או פעילות השרתים באמצעותם הפלטפורמה פועלת.
   5. כל פעולה בלתי חוקית אחרת, לפי כל דין, לרבות לפי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
  2. מפעילת הפלטפורמה תנקוט בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה כנגד מי שביצע ו/או ניסה לבצע את אחת מהפעולות המפורטות לעיל.
 3. הפרה ושיפוי
  1. הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש של משתמש מפר בפלטפורמה, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או לשימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד המשתמש המפר.
  2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, משתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת הפלטפורמה, או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם הפלטפורמה, שירותיה ו/או התוכן בה בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון
  3. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילת הפלטפורמה, לרבות למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 4. התחייבות והצהרות המשתמש
  1. כל משתמש מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש בפלטפורמה.
  2. משתמשים ישתמשו בשירותים בהתאם לכל דין ובכפוף לתקנון הפלטפורמה.
 5. התיישנות

כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד מפעילת הפלטפורמה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב משתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, בלבד. 

תקנון זה מעודכן ליום 4 במאי, 2020.

איך מניחים תפילין?

© 2019 כל הזכויות שמורות

בניית אתרים UI UXdigi_logo

video_image

סדר הנחת תפילין

סדר הנחת תפילין של יד
:מניחים תפילין של יד, ולפני הידוק הרצועה מברכים
בָּרוּךְ אַתָּה יי, אֱ־לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנוּ לְהָנִיחַ תְּפִלִּין.

אשכנזי

img1

נוסח ספרד

img2

ספרדי

img3
מקום ההנחה בצד התחתון של הזרוע
img4

הלולאה בצד גוף

img5

הלולאה כלפי חוץ

img6

הלולאה כלפי חוץ

img7

הכריכה לכוון הגוף

img8

הכריכה לכוון חוץ

img9

נוסח א’ וב’

סדר הנחת תפילין של ראש (מתאים לכל דרכי ההנחה)
:מהדקים את התפילין על הראש, ואומרים
בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד.
head-img1

מקום ההנחה בגובה הראש

head-img2

מקום ההנחה ברוחב הראש

head-img3

מקום ההקשר של הראש

head-img4

בדיקת התפלה ברוחב הראש

head-img5

בדיקת תפילה בגובה הראשד

head-img6

בדיקת הקשר בגובה העורף

:יש אומרים אחרי ההנחה
וּמֵחָכְמָתְךָ אֵ־ל עֶלְיוֹן תַּאֲצִיל עָלַי, וּמִבִּינָתְךָ תְּבִינֵנִי. וּבְחַסְדְּךָ תַּגְדִּיל עָלַי, וּבִגְבוּרָתְךָ תַּצְמִית אוֹיְבַי וְקָמַי. וְשֶׁמֶן הַטּוֹב תָּרִיק עַל שִׁבְעָה קְנֵי הַמְּנוֹרָה, לְהַשְׁפִּיעַ טוּבְךָ לִבְרִיּוֹתֶיךָ. פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן.
המשך הנחת תפילין של יד

אשכנזי

hand-img2

נוסח ספרד

hand-img1

ספרדי

hand-img3
:כורכים רצועה של יד סביב האמה, ואומרים

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם, וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת יי.

שְמַע יִשְׁרָאֵל, יי אֱ־לֹהֵינוּ יי אֶחָד.

בלחש: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד.

וְאָהַבְתָּ אֵת יי אֱ־לֹהֶיךָ, בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶֹר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ. וְשׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ. וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ, וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ. וּכְתַבְתָּם עַל מְזֻזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ.

וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם, לְאַהֲבָה אֶת יי אֱ־לֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם. וְנָתַתִּי מְטַר אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ, וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירׂשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ. וְנָתַתִּי עֵשֶׂב בְּשָֹדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ, וְאָכַלְתָּ וְשָֹבָעְתָּ.

4
:היום
יום ד', ד' אלול ה'תשע"ט
זמני היום
05:18
זריחה
19:01
שקיעה
הפטרת השבת
ירמיה פרק א,א -ב,ג' - דברי ירמיה
פרשת השבוע
חב”ד

:הורידו את האפליקציה עכשיו